Technologia ,Technology

 

 
Dziś co nieco o skórach. Dlaczego? Ano dlatego, że wiele osób ma o tym nikłe pojęcie. Skutkuje to tym, że ani nie wiemy z czego robimy to co robimy, ani nie mamy pojęcia co można zamówić u jakiegoś skóroroba :).

Najpierw wstępne info o tym co to jest skóra garbowana. Skóra garbowana to taka, w której zostały zatrzymane naturalne procesy gnilne, i została poddana dalszej obróbce mającej na celu jej wykończenie - to tak w skrócie ale mam nadzieje, że jasno opisane.


Podziałów rodzai skór jest kilka, zależnie od topografii skóry (czyli z jakiego miejsca na ciele zwierzęcia został wycięty dany płat), tego czy została dwojona, jak była garbowana oraz jakim procesom wykończeniowym została poddana. Ponieważ o tym można pisać całe książki skupię się tylko na niektórych podziałach :)

Pierwszą ważą rzeczą jest wiedzieć, czym różni się lico od mizdry.

Lico - To jest ta gładka strona skóry od strony włosów - lico to naskórek.
Mizdra - To mechata strona skóry - warstwa od mięsa.

Skóra licowa - skórka, która nie została pozbawiona warstwy licowej. Są to droższe i ekskluzywniejsze skóry niż dwoiny.
Dwoina - jest to skóra, która w procesie dwojenia została pozbawiona warstwy licowej. Mechata z obu stron. Czasami jednak ma nakładaną sztuczną warstwę gładką imitującą lico. Skóry te są mniej wytrzymałe od skór licowych o tej samej grubości i z tej samej części zwierza :).

Ostatnią ważna cechą jest rodzaj garbowania i tutaj zamknę się na 3 popularnych dzisiaj rodzajach.
Garbowanie roślinne - droga i pracochłonna metoda garbowania. Skóry w tej metodzie mają ładne lica, są suche i chłonne. Często zostawiane w kolorach brązu, nie koloryzowane dalej. Skóry takie wykorzystuje się na pochewki do noży, rekonstrukcje przedmiotów, produkcji pasów i podeszew butów.
Garbowanie chromowe - tańsze i dużo szybsze. Dzisiaj te skóry wykorzystuje się niemal w każdej dziedzinie produkcji. Mnogość wykończeń oraz właściwości tak garbowanych skór jest dużo wygodniejsza od skór roślinnych. Ich wadą jest możliwość uczulania przez sole chromu.
Garbowanie chromowo-roślinne - Skóra ma wtedy wygląd i cechy zbliżone do garbowania roślinnego. Dogarbowywanie solami chromu pozwala skrócić czas garbowania i cenę skóry, jednak odrobinę zmienia wygląd ostatecznego wyrobu. Również popularne i ciekawe skórki.

W sumie to tyle na dzisiaj. Mam nadzieje, że komuś się to przyda :)

(autor Karol Bilecki: http://skorki.blogspot.com/)
 
 

 

 
 
 Today something about leather. Why? Well, because many people have little idea about it. As a result, we neither know what we do what we do, nor what we can order from a skin disease :).

First, introductory information about tanned leather. Tanned leather is one in which the natural decay processes have been stopped and has undergone further treatment to finish it - this is briefly but I hope it is clearly described.


There are several divisions of the types of leather, depending on the topography of the skin (i.e. from what place on the animal's body the given piece was cut out), whether it was split, how it was tanned and what finishing processes it was subjected to. Since you can write whole books about it, I will focus only on some divisions :)

The first important thing to know is how the face differs from the flesh.

Face - This is the smooth side of the skin from the hair side - the face is the cuticle.
Mizdra - This is the fluffy side of the skin - a layer of flesh.

Grain leather - a skin that has not been stripped of its grain layer. They are more expensive and exclusive leather than split leather.
Split leather - leather that has been stripped of the grain layer in the splitting process. Mossy on both sides. Sometimes, however, an artificial smooth layer is applied, imitating the grain. These skins are less durable than grain skins of the same thickness and the same part of the animal :).

The last important feature is the type of tanning and here I will focus on 3 types that are popular today.
Vegetable tanning - an expensive and time-consuming method of tanning. In this method, the skins have nice grains, they are dry and absorbent. Often left in bronze colors, not further colored. Such skins are used for knife sheaths, reconstruction of objects, production of belts and shoe soles.
Chrome tanning - cheaper and much faster. Today, these skins are used in almost every field of production. The multitude of finishes and properties of such tanned leathers is much more comfortable than vegetable leathers. Their disadvantage is the possibility of sensitization by chromium salts.
Chromium-vegetable tanning - The leather then has the appearance and features similar to vegetable tanning. Retanning with chromium salts allows to shorten the tanning time and leather price, but slightly changes the appearance of the final product. Also popular and interesting skins.

That's all for today. I hope someone will find it useful :)

(author Karol Bilecki: http://skorki.blogspot.com/)